Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Dream Race s.r.o., IČO 09141642, se sídlem 5. května 798/62, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331550, jakožto organizátor cestovatelské hry Dream Race, a to zejména za účelem registrace, sestavení startovní a výsledkové listiny, obrazové foto dokumentace a video dokumentace, poskytnutí informací ohledně organizace a kontaktování v případě nestandardních situací.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace a účasti ve hře. Jde zejména o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • e-mail,
 • telefon,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • startovní číslo,
 • dosažený počet bodů,
 • pořadí,
 • kategorie (jednotlivec, cestovatelský tým, rodinný tým),
 • pořadí v kategorii,
 • fotografie (veškeré fotografie pořízené během hry nebo poskytnuté správci účastníkem),
 • video záznam (veškeré videozáznamy pořízené během hry nebo poskytnuté správci účastníkem),
 • údaje z naší vzájemné emailové komunikace.

Kdy zpracováváme Vaše osobní data?

Vaše data zpracováváme při registraci, při realizaci a vyhodnocení hry. Vaše data zpracováváme také při přípravě dalšího ročníku nebo informování o přípravě obdobné aktivity.

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to v souvislosti s organizací cestovatelské hry Dream Race. Údaje zpracováváme zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu,
 • Evidence účastníků,
 • Evidence výsledků,
 • Správa uživatelského účtu ke službám,
 • Provádění analýz a měření,
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb,
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových,
 • Zasílání informací o hře a jiných obdobných aktivitách,
 • Zasílání obchodních sdělení,
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku,
 • Účetní a daňové účely,
 • Reklamní a marketingové účely,
 • Plnění ostatních zákonných povinností.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely

 • e-mail, jméno a příjmení z registračního formuláře, které vyplňujete při vytváření registrace, zpracováváme pro vytvoření uživatelského účtu, který Vám následně umožní registraci do hry,
 • e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného souhlasu se zasíláním marketingových sdělení,
 • pohlaví, státní příslušnost a datum narození, které vyplňujete při registraci do hry je zpracováváno za účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu,
 • adresu trvalého bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě kolapsu a nutného kontaktu složkami záchranného systému), za účelem možné případné písemné komunikace mezi pořadatelem a účastníkem závodu a za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pro interní potřeby pořadatele
 • fotografie a videa jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a dále jako záložní systém vyhodnocená hry,
 • fotografie a videa pro účely propagace pořadatele jsou zpracovávány pouze s Vaším výslovným souhlasem

Právní důvod zpracování osobních údajů

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • oprávněný zájem správce údajů:
  • datum narození, pohlaví, státní příslušnost, startovní číslo, dosažený čas, dosažené pořadí ve hře, pořadí v kategorii, získané body, kategorie, fotografie,
 • plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření:
  • jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů:
  • zasílání marketingových sdělení a nabídek partnerů pořadatelů,
 • životně důležitý zájem:
  • jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště.

Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu).

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je Dream Race s.r.o., jako organizátor cestovatelské hry Dream Race.

Vaše osobní údaje předáváme v případě nutnosti také zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci hry. Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Jedná se především o subjekty poskytující služby jako je tisk materiálů určených pro realizaci hry nebo registraci, poskytovatele IT služeb, účetních služeb, subjekty, jejichž produkty jsou součástí registračního procesu a také složky integrovaného záchranného systému. V případě, že jsou data těmto subjektům zasílána, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň vyhověno příslušnému Nařízení.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech našich práv a povinností, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Koho můžete kontaktovat při uplatnění Vašich práv na ochranu osobních údajů?

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: 5. května 798/62, Nusle, 140 00 Praha 4
 • e-mail: info@dreamrace.cz
 • telefon: +420777507949

Děkujeme, že s námi soutěžíte.

Váš Tým